ALGEMENE VOORWAARDEN

In de nu volgende algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist. Indien deze minderjarig is worden hiermee de ouders/verzorgers bedoeld.

 

1.   DE HARPSCHUUR verzorgt harplessen in de volgende varianten:

  • Proefles: 1 les van 45 min
  • Proefperiode van 12 lessen (1x per week) of 6 lessen (1x per 14 dagen)
  • Privé 45: 36 lessen van 45 min per week
  • ½ lestijd 45: 18 lessen van 45 min; 1x per 14 dagen; vanaf 13 jaar
  • 6x samenspel: 5x 90 min  (Harpo's, ArpaPrima of Sequens)
  • 5-lessen 45: 5 lessen van 45 min; vanaf 18 jaar
  • 5-lessen 60: 5 lessen van 60 min; vanaf 18 jaar
  • 10-lessen 45: 10 lessen van 45 min; vanaf 18 jaar
  • 10-lessen 60: 10 lessen van 60 min; vanaf 18 jaar
  • losse les van 60 min

 

2.    De harplessen worden gegeven in DE HARPSCHUUR , Vondellaan 26A te Amersfoort.

 

3.    Bij jaarcursussen wordt er, na schriftelijke bevestiging van plaatsing, een overeenkomst aangegaan voor de periode van één cursusjaar (sep-juni), ingaande op het moment van de eerste les.

 

Ieder jaar is er vanaf mei de mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuw cursusjaar.

 

Opzegging is alleen mogelijk voor een volgend cursusjaar; dit dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende cursusjaar.

 

Eventuele tussentijdse opzegging is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 maanden.  Bij annulering vóórdat er lessen zijn afgenomen wordt er een bedrag van € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

Bij tussentijdse plaatsing worden uitsluitend de nog resterende lessen van het seizoen in rekening gebracht. 

 

4.   In geval van  5-lessenkaart en 10-lessenkaart wordt de overeenkomst aangegaan voor  resp. 5  of 10 lessen, af te nemen binnen 4 of 8 maanden na aanschaf. Na afloop van de lessenkaart wordt automatisch verlengd. Opzegging van de lessenkaart dient schriftelijk te gebeuren vóór de een na laatste les van de lopende lessenkaart.

 

5.  Het verschuldigde bedrag zal door de cursist na ontvangst van de factuur worden voldaan op rekeningnummer

     IBAN: NL20TRIO 0390 3598 82 t.n.v. DE HARPSCHUUR te Amersfoort.

 

In geval van de wekelijkse of tweewekelijkse jaarcursussen: maandelijks, voorafgaand aan de lessen na ontvangst factuur binnen 14 dagen na dagtekening.

 

In geval van de proefles, 5- of 10-lessenkaart, samenspel of een losse les in een keer, binnen 14 dagen na dagtekening vóór aanvang van de (eerste) les.

 

6.   De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het (basis)schoolonderwijs in Amersfoort. In juli en augustus worden geen lessen gegeven.

De start van het nieuwe seizoen is een week later dan de start van de (basis)scholen in Amersfoort.

 

7.   Lestijden worden zoveel mogelijk in overleg bepaald, mits mogelijk binnen de door DE HARPSCHUUR gestelde opties.

 

8.   Indien cursist een les op het afgesproken tijdstip verzuimt, vindt geen restitutie plaats. 

 

9.  Over lessen die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd vindt geen restitutie plaats. Ook kan deze les niet worden ingehaald. Bij lessen die eerder worden afgezegd wordt gekeken naar een alternatief tijdstip. Indien dat niet mogelijk is, vervalt de les.

 

10.  Bij verzuim van cursist wegens zwangerschap of ziekte dienen bij wekelijkse lessen de eerste 4 verzuimde lessen, bij tweewekelijkse lessen de eerste 2 lessen  doorbetaald te worden.

 

Bij 5- en 10-lessenkaarten en indien de verzuimperiode langer duurt dan de hiervoor genoemde 4 c.q. 2 lessen lessen, treden DE HARPSCHUUR  en cursist in overleg teneinde tot een redelijke afspraak te komen.

 

11.  In geval van verhindering van DE HARPSCHUUR  zal zoveel mogelijk worden geprobeerd de les in te halen dan wel te laten vervangen. Blijkt dit niet mogelijk dan zal de les vervallen. 

 

In geval van ziekte van Judith geldt het volgende:

Jaarkaarten: Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen (bij wekelijkse lessen) en meer dan twee lessen (bij tweewekelijkse lessen) uitvallen ten gevolge van verhindering van DE HARPSCHUUR, dan vindt restitutie van het cursusgeld plaats voor elke vijfde c.q. derde en volgende uitgevallen les.

 

De restitutie bedraagt een recht-evenredig deel, leskaart-afhankelijk, per uitgevallen les van het totaal verschuldigde lesgeld. Deze restitutie vindt plaats binnen twee maanden na beëindiging van het cursusjaar.

 

In geval van 5-of 10-lessenkaart zal na afloop van de contractperiode een recht evenredig deel van het aantal niet genoten lessen worden gerestitueerd.

 

12.  Regelmatig worden er foto's en filmopnamen gemaakt van de activiteiten van DE HARPSCHUUR . Wanneer hier geen bezwaar tegen wordt gemaakt, kunnen deze worden ingezet voor PR doeleinden. Voor close-up opnames zal altijd apart toestemming worden gevraagd. Cursisten die hieraan geen medewerking wensen te verlenen dienen dit per e-mail of via het aanmeldingsformulier, voorafgaand aan de start van de lessen bij DE HARPSCHUUR  te laten weten.

 

13. Privacyverklaring