ALGEMENE VOORWAARDEN

In de nu volgende algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist. Indien deze minderjarig is worden hiermee de ouders/verzorgers bedoeld.

 

1.   DE HARPSCHUUR verzorgt harplessen in de volgende varianten:

 • Proefles: 1 les van 30 min
 • Privé 30: 38 lessen van 30 min per week
 • ½ lestijd 30: 19 lessen van 30 min; 1x per 14 dagen; vanaf 13 jaar
 • ½ lestijd 45: 19 lessen van 45 min; 1x per 14 dagen; vanaf 13 jaar
 • Combi 30: 19 lessen van 30 min; 1 x per 14 dagen + 5x samenspel; vanaf 13 jaar
 • Combi 45: 19 lessen van 45 min; 1x per 14 dagen + 5x samenspel; vanaf 13 jaar
 • 5x samenspel: 5x 90 min
 • 10-lessen 30: 10 lessen van 30 min; vanaf 18 jaar 
 • 10-lessen 45: 10 lessen van 45 min; vanaf 18 jaar
 • 10-lessen 60: 10 lessen van 60 min; vanaf 18 jaar
 • losse les van 60 min

 

2.    De harplessen worden gegeven in DE HARPSCHUUR en bij Scholen in de Kunst Leusden.

 

3.    M.u.v. de eenmalige proefles wordt er, na schriftelijke bevestiging van plaatsing, een overeenkomst aangegaan voor de periode van één cursusjaar (sep-juni), ingaande op het moment van de eerste les en wordt ieder jaar, per 1 juni stilzwijgend verlengd.

Opzegging is alleen mogelijk voor een volgend cursusjaar; dit dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni van het lopende cursusjaar. Eventuele tussentijdse opzegging is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 maanden.  Bij annulering vóórdat er lessen zijn afgenomen wordt er een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij tussentijdse plaatsing worden uitsluitend de nog resterende lessen van het seizoen in rekening gebracht. Vervolgens wordt de overeenkomst eveneens per 1 juni stilzwijgend verlengd.

 

4.   In geval van 10-lessenkaart wordt de overeenkomst aangegaan voor 10 lessen, af te nemen binnen 12 maanden na aanschaf.

 

5.  Het verschuldigde bedrag zal door de cursist na ontvangst van de lesfactuur worden voldaan op rekeningnummer IBAN: NL20TRIO 0390 3598 82 t.n.v. DE HARPSCHUUR te Amersfoort.

 • In geval van de wekelijkse of tweewekelijkse jaarcursussen bij vooruitbetaling via automatische overschrijving 10-maandelijks (tot 21 jaar) en 9-maandelijks (vanaf 21 jaar) (m.u.v. juli en augustus).
 • In geval van de proefles, 10-lessenkaart, alleen samenspel of een losse les in een keer, binnen 14 dagen na dagtekening. 

6.   De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisschoolonderwijs in Amersfoort/Leusden m.u.v. de zomervakantie: deze begint voor DE HARPSCHUUR 1 week eerder en duurt 1 week langer dan de basisscholen.

 

7.   Lestijden worden zoveel mogelijk in overleg bepaald, mits mogelijk binnen de door DE HARPSCHUUR gestelde opties.

 

8.   Indien cursist een les op het afgesproken tijdstip verzuimt, vindt geen restitutie plaats.

 

9.  In geval van 10-lessenkaart vindt over lessen die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, geen restitutie plaats. Ook kan deze les niet worden ingehaald. 

 

 

10.  M.u.v. de 10-lessenkaart geldt dat bij verzuim van cursist wegens zwangerschap of ziekte de eerste vier verzuimde lessen dienen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, treden DE HARPSCHUUR en cursist in overleg teneinde tot een redelijke afspraak te komen.

 

11.  In geval van verhindering van DE HARPSCHUUR zal zoveel mogelijk worden geprobeerd de les in te halen dan wel te laten vervangen. Blijkt dit niet mogelijk dan zal de les vervallen.

Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van DE HARPSCHUUR, dan vindt restitutie van het cursusgeld plaats voor elke vijfde en volgende uitgevallen les. De restitutie bedraagt een recht-evenredig deel, les-vorm-afhankelijk, per uitgevallen les van het totaal verschuldigde lesgeld. Deze restitutie vindt plaats binnen twee maanden na beëindiging van het cursusjaar.

In geval van 10-lessenkaart zal na afloop van de contractperiode een recht evenredig deel van het aantal niet genoten lessen worden gerestitueerd.

 

12  Regelmatig worden er foto's en filmopnamen gemaakt van de activiteiten van DE HARPSCHUUR. Wanneer hier geen bezwaar tegen wordt gemaakt, kunnen deze worden ingezet voor PR doeleinden. Voor close-up opnames zal altijd apart toestemming worden gevraagd. Cursisten die hieraan geen medewerking wensen te verlenen dienen dit per e-mail of via het aanmeldingsformulier, voorafgaand aan de start van de lessen bij DE HARPSCHUUR te laten weten.

 

13. Privacyverklaring